OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Preambule

Níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi třetími osobami (dále z á k a z n í k) a společností PBtisk a.s., se sídlem Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram, IČ: 48 24 46 27 (dále s p o l e č n o s t) při realizaci jejich konkrétních smluvních závazků ohledně dodávek periodických i neperiodických publikací dle příslušných objednávek a uzavřených dohod, kdy na straně objednatele polygrafických výrobků vystupuje zákazník a na straně zhotovitele těchto výrobků společnost.
Předpokladem a podmínkou pro uzavření a realizaci jakékoliv dohody o konkrétní dodávce ze strany společnosti je akceptace plná těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany zákazníka.

II.
Použité termíny

§1 Daty se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí informace specifikující konkrétní publikaci pro potřeby tisku, a to ve standardizovaném formátu, který je definován v kapitole IV. Dodání dat, § 2.

§2 Chybou v datech se rozumí taková vada dodaných informací a parametrů, která by měla při jejich aplikaci za následek, že výsledek tisku a knihařských prací by zcela zjevně neodpovídal požadavkům klienta. Za chybu dat se nepovažují chyby textu, drobné rozměrové odchylky, jakož i odchylky barevných odstínů.

§3 Sídlem společnosti se rozumí provozovna na adrese Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram–Balonka.

§4 Publikací se rozumí jakýkoliv polygrafický výrobek, který je výsledkem podnikatelské činnosti společnosti.

§5 Zakázkou se rozumí provedení dohodnutých prací a zhotovení konkrétních publikací dle uzavřené smlouvy, resp. dle potvrzené závazné nabídky.

§6 Cenou publikace se rozumí částka, určená poměrem mezi cenou zakázky bez DPH dle uzavřené smlouvy a počtem zhotovovaných publikací dle uzavřené smlouvy.

§7 Dokončením zakázky se rozumí zhotovení celého dohodnutého množství publikací, popřípadě předčasné ukončení smluvního vztahu dle ust. VI. těchto smluvních podmínek.

§8 Vadou zhotovované publikace se rozumí nesoulad mezi specifikací publikace dle objednávky zákazníka (čl. III) zejména ve smyslu technických údajů dle čl. IV, (písemná specifikace, předlohy pro výrobu) a skutečností.

§9 Kalkulačními vstupy zakázky se rozumí náklad, formát, rozsah, vazba, materiál, barevnost knihy, dále místo expedice a změna termínu dodání.

III.
Objednávka

§1 Závaznou objednávkou se rozumí písemná objednávka nebo námi platná zaslaná nabídka podepsaná zákazníkem, která je zároveň souhlasem s podmínkami PBtisk a.s. uvedených na webu společnosti www.pbtisk.cz

§2 Všechny klauzule či zvláštní podmínky na objednávce zákazníka, které by byly v rozporu se všeobecnými obchodním podmínkami, budou považovány za neplatné.

§3 Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 1. název zákazníka
 2. název publikace
 3. požadované množství kusů1)
 4. formát a stránkový rozsah publikace
 5. materiál použitý na výrobu publikace
 6. barevnost (pouze u ČB publikací bez obrázků uvést denzitu tisku)2)
 7. vazba
 8. úprava materiálu (povrchová úprava, výsek apod.)
 9. popřípadě další potřebné, zejména technické, údaje k její specifikaci pro potřeby tisku
 10. termín požadovaného dokončení zakázky
 11. termín a forma dodání dat, nátisků a vzorových knih
 12. cena vycházející z předchozího poptávkového řízení. Popř. odkaz na ni (číslo cenové nabídky)
 13. specifikaci, zda vyrobené publikace žádá zákazník dopravit do místa určení či je převezme v sídle společnosti
 14. v případě, že zákazník žádá dopravit zhotovené publikace, specifikace místa, kam mají být po vyrobení dopraveny
 15. údaj, zda je zákazník plátcem DPH či nikoliv
 16. údaj o tom, zda bude zákazníkem provedena kontrola při výrobě publikace
 17. případný rozdíl mezi fakturační a doručovací adresou

1) Vztah mezi zkratkami standardizovaného formátu např. A4, B5 a metrickými hodnotami je definován v ČSN EN 6442
2) Zkratky druhů vazeb, např. V2, V8, jsou ve společnosti používány dle zrušené ČSN 883750

IV.
Tisková data

§1 Po uzavření smlouvy ohledně konkrétní zakázky je zákazník povinen dodat data do sídla společnosti v termínu stanoveném společností.
§2 Dodaná data musí odpovídat standardizovanému formátu, jehož parametry jsou uvedeny na webových stránkách společnosti www.pbtisk.cz.
§3 Po obdržení dat od zákazníka tyto společnost PBtisk a.s. zkontroluje a v případě zjištění nedostatků (formát, rozlišení, špatný formát dat) navrhne zákazníkovi případné opravy. Pokud ze strany zákazníka nebudou respektovány společností navrhované změny v datech, kdy zákazník bude trvat na provedení zakázky dle původních tiskových dat, není dána odpovědnost společnosti za případné vady vyplývající nebo související z takto dodaných dat. Pokud zákazník nebude žádným způsobem reagovat na návrh na opravu tiskových dat, je společnost oprávněna v plném rozsahu zastavit zpracování zakázky, čímž dochází k přerušení doby pro zpracování zakázky.
§4 Pokud budou data odpovídat všem požadovaným parametrům, zahájí PBtisk a.s. výrobu zakázky dle uzavřené objednávky. Odpovědnost za vznik moiré či jiných problémů způsobených špatnou přípravou dat nese ten, kdo provedl přípravu dat. PBtisk a.s. neodpovídá za kvalitu dodaných tiskových dat.

V.
Průběh výroby

§1 Zákazník nemá žádné právo na zrušení celé nebo částečné objednávky doručené společnosti nebo její modifikaci, bez souhlasu společnosti.
§2 V případě, že se zákazník nedostaví včas na dohodnutou kontrolu při výrobě, vyhrazuje si PBtisk a.s. právo pokračovat ve výrobě i bez jeho přítomnosti.
§3 Tolerance rozměrů při knihařském zpracování je +/- 1 mm na každou stranu. U vazby V7 je tolerance +/- 3 mm navázání titulního a hřbetního materiálu. U náročnějších knihařských zpracování (vazba V7, flexo, spirála) je tolerance odpovídající použité výrobní technologii a tolerancí strojového vybavení (podle technických specifikací výrobců strojů).
§4 V případě zakázek spočívajících v knihařském zpracování dodaných vytištěných archů, kdy knihařské složky nejsou označené hřbetním znaménkem umožňujícím kontrolu posloupnosti archů, je společnost oprávněna dodat až o 10 % méně výrobků, než je výše požadovaného celkového nákladu.
§5 V případě zpracování pouze knihařského zpracování, jsou požadavky na přídavky pro knihařské práce 10 % z celkového nákladu počínaje nákladem 500 ks. Pro nižší náklady jsou přídavky vyšší. Bude-li přídavek dodán nižší, je nutné o tom informovat před výrobou obchodního zástupce společnosti a dohodnout se na řešení tohoto nedostatečného přídavku. Pokud tak objednatel knihařského zpracování neučiní a nebude-li tento nedostatečný přídavek řešen se společností, je možné dodat společností podnáklad z celkového nákladu a to ve výši ve výši 10 %.
§6 Zákazník je vždy povinen dodat ke knihařskému zpracování maketu pro ukázku řazení stran po sobě jdoucích z důvodu vyloučení chyby špatného seřazení stran společností. V případě mutací je nutná maketa na každou mutaci zvlášť.
§7 V případě, že společnost provádí knihařské zpracování zákazníkem dodaných archů a obálek (potahů), musí zákazníkem dodané archy i obálky (potahy) obsahovat ořezové značky s 3mm bezpečnou zónou. V případě, že dodaný materiál takovým požadavkům nevyhovuje, neodpovídá společnost za vady knihařského zpracování tím způsobené.
§8 Nebude-li souhlasit objednávka s maketou u knihařských zakázek, nebo ořezovými značkami na produktu, není společnost povinna provádět dílo do té doby, než se skutečnost potvrdí zákazníkem. O danou dobu (od výzvy zákazníkovi až po obdržení jeho stanoviska) se prodlouží termín provádění díla. V případě, že společnost provede dílo i bez stanoviska zákazníka, je povinna respektovat obsah objednávky.
§9 Zákazník je povinen návoz knihařské zakázky dodat řádně označený, s dodacím listem, který bude obsahovat název zákazníka a název objednané zakázky.
§10 V případě výskytu ztížených podmínek způsobených nekvalitním zpracováním dodaného materiálu je společnost oprávněna zakázku aktuálně vyřadit ze zpracování do vyřešení dalšího postupu se zákazníkem. Vícenáklady s tímto spojené je společnost oprávněn zákazníkovi vyúčtovat.
§11 Společnost PBtisk a.s. si vyhrazuje právo na toleranci ve výši 1 % nekvalitních produktů z celkového nákladu. Z důvodu uvádění stejné tolerance od výrobců strojů, které používáme při výrobě knih.
§12 V případě knihaření zakázek z dodaných vytištěných plochých archů, společnost PBtisk a.s. nemůže garantovat kvalitu vazeb v případě použití netestovaných barev a laků. Je zde riziko, že neotestované barvy a laky mohou reagovat s lepidly a může zde docházet k migraci olejů do lepidel.

Společnost PBtisk a.s. doporučuje tento typ barev a laků, u kterých ručí za kvalitu vazeb:
Barvy: NOVABOARD C 990 PROTECT BIO / FlintGroup /
Laky: TERRAWET G 9/131 – 040 / ACTEGA / + TERRAWET G 9/703 – 040 / ACTEGA /

VI.
Dodání

§1 Dodací termín musí být schválen společností PBtisk a.s.
Zpoždění objednávky, způsobené pozdním dodáním tiskových dat (delším než 24 hod od plánovaného dodání) nebo pozdním schválením digitálních výjezdů či pozdním schválením zaslaných digitálních náhledů tiskových dat (delším než 12 hod od plánovaného dodání), pozdním schválením vytištěných vývěsních archů (delším než 12 hod. po doručení) nebo pozdním sdělením rozdělovníku dopravy nebo jeho změny (méně než 10 dnů před dodacím termínem v rámci EU), není důvodem ke zrušení objednávky, uplatnění penále nebo jakéhokoliv odškodnění.
§2 Náklady na dopravu je oprávněna společnost měnit v souvislosti se změnami cen na trhu.
§3 V případě, že dopravu hotových publikací zajišťuje zákazník, je vyzván společností, aby si zhotovené publikace vyzvedl v jejím sídle do 5 dnů. Při převzetí je zákazník povinen podepsat dodací listy.
§4 Společnost má právo zrušit dodání v případě nedodržení dohodnutých platebních podmínek či v případě vyšší moci jako například: společenské nepokoje, epidemie, válka, požár, povodeň, porucha na zařízení, zpoždění dopravy nebo jakákoliv událost u subdodavatele.
§5 V případě, že je společnost v prodlení s dokončením zakázky, zavazuje se zákazníkovi uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nezhotovených publikací za každý den prodlení. Tento nárok musí uplatnit zákazník na společnosti nejpozději 5 dnů po vyexpedování prvního exempláře publikace a to písemnou formou, jinak zanikne.
§6 Reklamace může být přijata pouze pokud je formulována v oficiálním dopisu, zaslaném do 5 dnů po převzetí zboží.

VII.
Cena zakázky

§1 Cenou zakázky se rozumí cena dle uzavřené smlouvy. Jedná se o cenu bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
§2 Pokud po uzavření smlouvy dojde ke změně kalkulačních vstupů zakázky, je společnost oprávněna jednostranně zvýšit cenu zakázky oproti uzavřené smlouvě o nárůst ceny těchto vstupů.
§3 Pokud na straně zákazníka nastane prodlení s platbou nebo nezrušená exekuce i ze strany třetích osob či podstatné zhoršení majetkových poměrů, nebo pokud se společnost dozví o špatných majetkových poměrech zákazníka, je společnost oprávněna od objednávky zákazníka, pokud ještě nebyla splněna, odstoupit. V případě prodlení s platbou nastane okamžitá splatnost plateb zákazníka u zakázek, které ještě nejsou splatné.
§4 Vlastnictví zhotovených publikací přechází na zákazníka, nedohodnou-li se strany písemně jinak, okamžikem zaplacení ceny zakázky dle vystavené faktury. Pokud zákazník zakázku nezaplatí, zůstávají zhotovené publikace ve vlastnictví společnosti PBtisk a.s.

VIII.
Závěrečná ustanovení

§1 Těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí vzájemná práva a povinnosti společnosti a zákazníka pouze v případě, že v uzavřené písemné smlouvě není smluvními stranami dohodnuto jinak.
§2 Není-li těmito všeobecnými smluvními podmínkami a uzavřenou smlouvou dohodnuto jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
§3 Společnost se při realizaci zakázky dle uzavřené smlouvy zavazuje respektovat platné normy ČSN.

V Příbrami 14. 11. 2016

PBtisk a.s.