BOZP

PBtisk a.s.

Informace o rizicích a opatřeních k zajištění BOZP pro koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajištění BOZP zaměstnanců plnících úkoly na jednom pracovišti.

Tato dokumentace je určena návštěvníkům před návštěvou výrobních, skladovacích i administrativních prostor v areálu firmy

Po dobu práce mohou být vaši zaměstnanci vystaveni následujícím námi zjištěným rizikům práce, pro jejichž působení máme přijata následující opatření.

Pracoviště, zařízení, činnostdruh rizikapovinnost návštěvníků
Komunikace uvnitř objektůUpadnutí, zakopnutí, uklouznutí osoby
 • dbát zvýšené opatrnosti v místech kde je prováděn úklid
 • při použití schodišť se držet rukou zábradlí
  dbát zvýšené opatrnosti vstupům do objektů, kde v zimním období může být mokrá a kluzká podlaha
 • mimo určené prostory se pohybovat jen v doprovodu pověřeného zaměstnance firmy PBtisk a.s. – nevstupovat samostatně do jiných prostor, než byly určeny
  nepokládat na podlahy v komunikačních prostorech žádné předměty (lahve s pitím, tašky, části oblečení apod.)
 • nepokládat v místě dopravních komunikací na podlahy žádné volně vedené rozvody (hadice, kabely apod.)
Komunikace vně objektůUpadnutí, uklouznutí osoby
 • při pohybu v areálu a v jednotlivých objektech se pohybovat zejména po označených chodnících, dopravních cestách (tam kde jsou)
 • v zimním období používat přednostně tu část komunikací, která je ošetřena chemicky nebo posypem inertním materiálem
Střet chodce s vozidlem
 • dbát zvýšené pozornosti při chůzi po komunikacích, zejména při jejich přecházení. Pozor na elektrické manipulační vozíky, které jsou při jízdě velmi tiché – nespoléhat jen na sluch ale vždy vizuálně sledovat okolí.
 • komunikace přecházet na vhodném místě, vždy kolmo, nejkratší cestou, před přechodem komunikace se vždy řádně rozhlédnout
  návštěvníci parkují osobní motorová vozidla vždy na určeném parkovišti. Mimo toto parkoviště v areálu jen se souhlasem pracovníka recepce. 
 • při použití účelových komunikací v areálu platí pravidla silničního provozu, rychlost uvnitř areálu je max. 30 km/h.
ObjektyPožár, výbuch
 • nevnášet do areálu pyrotechnické výrobky, střelné zbraně, hořlavé kapaliny a tlakové láhve na plyny vyjma případů, kdy to schválí pracovník recepce
 • při vyhlášení mimořádné situace a následné evakuace osob se odebrat do prostor shromaždiště
 • kouřit jen ve vyhrazených prostorách
Zdvihací zařízeníPád, převrácení břemene
 • nevstupovat do blízkosti zdvihaného břemene u zdvihacího zařízení, které se používá na rampě mezi budovou A a B
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost nejméně 2 m od břemen přepracovaných motorovými i bezmotorovými manipulačními vozíky, rudly, zdvihacími zařízeními apod.
Manipulační vozíky, regály, skladováníPád na osobu, přimáčknutí, osoby
 • neopírat se o žádné stroje, zařízení, regály, manipulační prostředky a jednotky apod.
 • nevstupovat pod zdvižené vidlice nebo břemeno
 • nemanipulovat s žádnými dopravními či manipulačními prostředky společnosti bez souhlasu osoby pověřené doprovodem či dohledem
Stroje, zařízení, nářadíPohmoždění, řezné rány
 • nedotýkat se a svévolně nezapínat či používat zařízení, která jsou na navštívených pracovištích
 • dodržovat bezpečné vzdálenosti od instalovaných nebo zkoušených zařízení, od zařízení či nářadí se zbytkovými riziky zachycení části oděvu nebo těla
 • nesahat do pracovního prostoru žádného stroje
 • nesnímat ochranné kryty ze strojů a zařízení
Elektrická zařízeníÚraz elektrickým proudem
 • používat elektrická zařízení, která má instalované kryty proti náhodnému dotyku s živou částí
 • elektrická zařízení používat jen v souladu s pokyny jejich výrobců
 • elektrická zařízení včetně prodlužováků přemísťovat jen v případě kdy jsou vypnuta
 • přívodní vedení k el. spotřebičům a prodlužováky nesmí být při práci volně vedeny po komunikaci bez příslušných chrániček
Činnosti v blízkosti zacházení s chemickými látkamiKontakt nebo zasažení chemickou látkou
 • manipulovat s chemickými látkami pouze v označených obalech, zákaz přelévání do potravinářských obalů
 • v případě kdy dojde k potřísnění CHL respektovat pokyny výrobce – opatření stanovené v bezpečnostním listu – ihned informovat příslušného odpovědného zaměstnance
Činnost v areálu firmyPracovní úraz
 • o vzniklém pracovním úrazu vždy neprodleně informovat příslušného vedoucího zaměstnance, který zajistí zápis do knihy pracovních úrazů
 • oznámit neprodleně každý pracovní úraz i svému zaměstnavateli

V Příbrami dne 7.10.2019

Vypracoval : Vladimír Kalous