Pozvánka

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti PBtisk a.s.

se sídlem Příbram, Dělostřelecká 344, PSČ 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložka č. 17886, IČ 48244627,

 

která se bude konat dne 29.5. 2019 od 9.00 hodin v sídle společnosti. Místnost bude upřesněna v den konání valné hromady.

 

Pořad jednání

  1. Zahájení

  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady a další formální kroky

  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, stavu jejího majetku, podnikatelských záměrech na další období a účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku

  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku

  5. Schválení řádné závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

  6. Určení auditora pro rok 2019

  7. Závěr

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je stav ke dnu konání valné hromady. Pouze existující akcionáři k tomuto rozhodnému dnu jsou oprávněni na valné hromadě hlasovat a vykonávat na ní svá akcionářská práva.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.55 v místě konání valné hromady. Při prezentaci akcionářů je nutno předložit:

  • u akcionářů - fyzických osob průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře předloží jeho zástupce plnou moc ne starší než 30 dnů;

  • u akcionářů - právnických osob průkaz totožnosti fyzické osoby zastupující akcionáře na mimořádné valné hromadě a dále buď průkaz o tom, že tato osoba je oprávněna jednat za akcionáře jako jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo prokurista nebo plnou moc od akcionáře ne starší než 30 dnů.

 

Akcionářům nejsou hrazeny náklady na účast na valné hromadě. Návrh usnesení valné hromady, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku, a účetní závěrka jsou k této pozvánce připojeny. Korespondenční hlasování není umožněno.

 

Tato pozvánka je dnešního dne zveřejněna rovněž na internetových stránkách společnosti www.pbtisk.cz, a to až do dne konání valné hromady.

V Příbrami dne 29.4.2019

Za představenstvo společnosti PBtisk a.s.

Jaroslav Škudrna

předseda představenstva

Copyright © 2020 PBtisk a.s., Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram,
Telefon: +420 318 493 711, E-mail: info@pbtisk.cz

O společnosti PBtisk a.s. | Kontakty | Reference | Ocenění
Certifikace